Volem ser Institut Escola Inclusiu!

Actualment el Consell Escolar i l’AFA de l’Escola Edumar de Castelldefels, ciutat adherida a l’associació de ciutats educadores i inclusives, treballa en diferents línies d’actuació per tal que la nostra escola pugui esdevenir en el futur un Institut Escola de marcat caire inclusiu.

  1. On l’infant sigui el centre i es prioritzi el seu desenvolupament integral a partir del treball de les intel·ligències múltiples, sabent que cada infant té una combinació única d’intel·ligències, sent aquest el desafiament educatiu fonamental.
  2. On sentir, comprendre i gestionar les emocions sigui l’eix de l’aprenentatge.
  3. On el mestre/a exerceixi de guia i acompanyant, que sigui l’impulsor i facilitador de l’aprenentatge que necessita assolir l’alumne.
  4. On aprendre a viure junts fomenti el diàleg, la interacció i la solidaritat. El treball en equip i cooperatiu són la base de l’aprenentatge.
  5. On es faciliti la participació de les famílies mitjançant l’acompanyament en diferents activitats: la dinamització dels grups interactius i el treball conjunt amb l’equip pedagògic en comissions mixtes.
  6. On l’educació sigui inclusiva, on cadascun dels alumnes es beneficiï d’un context ordinari que ofereixi a tots i totes altes expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques, necessitats, capacitats o discapacitats, donant l’oportunitat de créixer conjuntament, compartint experiències i situacions d’aprenentatge, fugint del model “talla única”.
  7. On es desenvolupi la capacitat d’aprendre a aprendre, l’autonomia i l’esperit crític, promovent en l’infant un aprenentatge significatiu, globalitzat i competencial mitjançant diferents estratègies metodològiques i organitzatives: ambients, projectes, grups interactius, tallers…
  8. On els espais siguin una eina pedagògica més, on l’ordre, l’estètica, els materials … siguin elements provocadors i inspiradors del procés d’aprenentatge, promovent el desenvolupament de la creativitat, la sensibilitat i la imaginació.
  9. On es fomenti el vessant artístic de cada infant, potenciant la creativitat i la descoberta de diferents formes d’expressió a partir de diferents llenguatges: corporal, plàstic, musical, …

Aquest ha estat el nostre recorregut fins ara:

2017
Novembre
Primera llavor – Per què no pensar en un Institut Escola?

Durant aquest mes, en una sessió conjunta entre claustre, famílies i l’equip de l’Escola Nova XXI sota el títol “L’escola que volem”, un pare planteja en el torn obert, el perquè no donar continuïtat al nostre projecte pedagògic i inclusiu en forma d’Institut Escola.

2018
Març
Primers contactes amb Junta Directiva AFA

Una sèrie de famílies s’agrupa i treballa durant uns mesos per començar a donar forma a un possible projecte d’Institut Escola. Al segon trimestre del curs 2017/18 demanen una reunió amb la Junta Directiva de l’AFA. Aquest dóna el seu suport al projecte i proposa que el tema es tracti en Junta d’AFA.

Juny
Aprovació Comissió Institut Escola en Assemblea

La Comissió presenta un document a l’Assemblea on es resolen alguns dubtes. Es dóna suport a la iniciativa amb el vistiplau dels presents.

Comissió Mixta Institut Escola amb Direcció

La comissió s’obre a tota la comunitat educativa, rebent el suport de més famílies que es sumen a aquesta. També es mantenen els primers contactes amb la Direcció de l’Escola que no només dóna el seu ple suport a la Comissió, sinó que també vol formar part d’aquesta. Així es constitueix finalment una Comissió Mixta Institut Escola, formada per representants de la Junta Directiva de l’AFA, famílies i la Direcció de l’Escola.

Aprovació Projecte Institut Escola en Consell Escolar

Consell Escolar aprova la participació en la inicitiva de crear un Institut Escola al nostre centre, així com totes les actuacions programades per la Comissió Mixta i la direcció del centre.

Juliol
Visita a la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castelldefels

Una representació de la Junta Directiva de l’AFA i altres famílies de la Comissió visiten a la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castelldefels.

Visita als Serveis Territorials del Baix Llobregat

La Comissió Mixta IEI es reuneix a les oficines dels Serveis Territorials del Baix Llobregat i presenta la iniciativa al Director i al seu equip. Des d’aquest moment, el Sr. Ballester, director dels SSTT, està informat de les nostres intencions i inquietuds.

Octubre
Informe Ajuntament de Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels ens retorna un informe sobre la situació urbanística de les instal·lacions de l’Escola, a parer nostre molt positiu, atès que ens permet créixer arquitectònicament parlant.

Visita de la Sra. Esther Niubó

Ens acompanya a l’Escola la Sra. Esther Niubó, diputada del Parlament de Catalunya, per tal de conèixer la feina pedagògica i inclusiva que es desenvolupa a l’Edumar. Motiu pel qual es vol construit els fonaments per esdevenir Institut Escola Inclusiu.

Reunió de la Comissió Mixta

La Comissió Mixta Institut Escola es reuneix per preparar la visita a la Mesa d’Ensenyament del Parlament el 6 de novembre.

Visita del Director de Serveis Territorials

El Sr. Francesc Ballester, director dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, ens visita per així conèixer de primera mà a l’equip docent i pedagògic, així com el caràcter inclusiu de l’Escola.

Novembre
Visita a la Mesa d’Ensenyament del Parlament de Catalunya

Una representació del claustre de l’Escola i part de la Comissió presenten el projecte d’esdevenir Institut Escola Inclusiu amb la Comissió d’Ensenyament al Parlament de Catalunya. Els parlamentaris valoran molt positivament la iniciativa i com a mínim, quatre grups ofereixen el seu suport, per fer una proposta de resolució en el moment que ens sembli adient.

2019
Febrer
Reunió amb el Conseller d’Educació

Una representació de la Comissió Mixta Institut Escola Inclusiu és rebuda pel MH Conseller d’Ensenyament, Sr. Josep Bargalló. A la reunió podem explicar de primera mà la nostra idea de crear un Institut Escola amb un caràcter marcadement inclusiu. El Conseller destaca que aquesta és una mirada que cap Escola havia proposat mai i que per aquesta raó vol saber més. Ens demana fer-li arribar nova documentació, a més de la que ja li havíem fet arribar mesos enrere. La Comissió continúa treballant en ampliar la documentació que ha generat fins ara, amb l’objectiu de tenir disponible en els pròxims mesos un projecte sencer d’Escola Institut.

Març
Reunió al Ple de l’Alcaldia de Castelldefels

Ens tornem a veure amb representants de l’Ajuntament i tots els partits polítics de la Ciutat, per tal de continuar donant a conèixer la nostra visió d’Escola i el projecte d’Escola Institut Inclusiu.

Maig
Jornades de Treball Institut Escola

Atesa la invitació del Conseller, el Sr. Josep Bargalló, que va realitzar a l’Equip Directiu de l’Escola durant la reunió al Departament d’Ensenyament, part d’aquest acudeix a les Jornades de Treball sobre els Instituts Escola. Experiència enriquidora i molt profitosa per al futur del nostre projecte.

Setembre
Projecte Institut Escola Inclusiu Edumar

L’Escola accepta el repte de realitzar un projecte educatiu congruent a la seva petició. El Conseller d’Ensenyament emplaça a l’Equip Directiu a concretar l’esbós d’Institut Escola Inclusiu Edumar, que li demana durant la reunió.  Aquest, durant l’estiu, modela i estampa en paper, la idea de l’IEI Edumar en forma de projecte concret i coherent.

Octubre-Novembre
Reunió amb l’Alcaldessa de Castelldefels i el Regidor d’Educació

Durant aquest mesos la Comissió Mixta es reuneix amb l’Alcaldessa de Castelldefels, la Sra. Miranda i el Regidor d’Educació, el Sr. Maresma amb la intenció de presentar-los el projecte, per fer-los còmplices i partícips d’aquest.

2020
La COVID-19

L’any de la pandèmia que va tancar el món.

2021
Març-Abril
Cerca de cooperació

La Comissió decideix buscar la connivència dels partits polítics de la Ciutat, per a obtenir un suport tangible. Durant diversos mesos, es reuneix amb els diferents grups perquè el projecte d’Institut Escola es tracti al Ple de l’Ajuntament.

Maig
Moció al Ple de l’Ajuntament

Finalment, s’aconsegueix presentar una moció, el 25 de maig, en la qual tots els grups polítics mostren el seu suport per a la creació d’un Institut Escola, valorant el lideratge i la feina feta fins a aquest moment per l’AFA de l’Escola Edumar.

Octubre
Reunió on-line amb els Serveis Territorials

Mantenim una reunió en modalitat de videoconferència, amb els Serveis Territorials, on expliquem el nostre recorregut fins al dia d'avui, els assoliments obtinguts i el perquè d'estar on estem. A la sessió hi són presents el Director Territorial, la Cap de l’Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar i la Inspectora del centre. En aquesta, ens exposen els motius que impossibiliten la possibilitat d'engegar un projecte de continuïtat, a través de la creació d'un institut escola, dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria a l'escola Edumar.

Agraïm la paciència de les institucions enfront la nostra persistent idea, però creiem que hem de perseverar i instem el Conseller que ens ofereixi uns minuts de la seva agenda per a poder explicar-li el projecte.

Novembre
Carta de la Direcció General de Centres Públics

El 15 de noviembre rebem una carta de la Direcció General de Centres Públics. La seva resposta, lluny de ser la que esperàvem, és negativa per als nostres interessos. Entenen, que la comunitat educativa de l’Edumar vulgui donar continuïtat a un projecte pedagògicament excel·lent, tal com manifestava el director dels Serveis Territorials, però no poden desvincular la implantació dels ensenyaments de secudaria a l'Escola Edumar, de l'oferta educativa actual del municipi.