La Junta Directiva de l’AFA Edumar està formada per un/a president/a, un/a vicepresident/a, un/a secretari/ària, un/a tresorer/a i diversos vocals. La duració dels càrrecs serà de dos anys i podran ser reelegits. Les persones que assumeixen els càrrecs presenten la seva candidatura a l’assemblea de socis, i l’assemblea decideix si els nomena per a aquests càrrecs.

Tant els càrrecs de la junta directiva com els socis col·laboradors som mares, pares i/o tutors d’alumnes que treballem de manera voluntària en el dia a dia de l’escola i de l’associació.

La junta directiva actual va ser elegida a l’assemblea del passat setembre del 2019. L’adreça de correu electrònic per contactar amb els membres de la junta és info@afaedumar.cat.

La Junta Directiva de l’AFA Edumar està formafa per:

  • Mar Ibánez, Presidenta
  • Toni Moreno, Vicepresident
  • Victoria Morant, Tresorera
  • Patricia Russo, Secretària