La Junta Directiva de l’AFA Edumar està formada per un president, una vicepresidenta, una secretària, una tresorera i diversos vocals. La duració dels càrrecs serà de dos anys i podran ser reelegits. Les persones que assumeixen els càrrecs presenten la seva candidatura a l’assemblea de socis, i l’assemblea decideix si els nomena per a aquests càrrecs.

Tant els càrrecs de la junta directiva com els socis col·laboradors som mares, pares i/o tutors d’alumnes que treballem de manera voluntària en el dia a dia de l’escola i de l’associació.

La junta directiva actual va ser elegida a l’Assemblea General del passat juny de 2023. L’adreça de correu electrònic per contactar amb els membres de la junta és info@afaedumar.cat.

La Junta Directiva de l’AFA Edumar està formafa per:

  • José Antonio Cano Murillo, President
  • Anna Gil Carrasco, Vicepresidenta
  • Paula Ponce Guillén, Secretària
  • Maria Luria Puig, Tresorera
  • Laura Lázaro Ruiz, Vocal
  • Marta Almarcha Torres, Vocal
  • Albert Falcó Gimeno, Vocal
  • Maria Antònia Ginard Mas, Vocal
  • Noemí Jáuregui Orozco, Vocal