Aprobació nou model organitzatiu AMPA Edumar

 • Categoria de l'entrada:fpt

Introducció

La tarda d’ahir dimarts 15 de setembre de 2015 l’Assemblea Ordinària va aprovar un nou model organitzatiu per l’AMPA. Aquesta nota informativa avança informació sobre el que es va parlar i acordar a l’Assemblea abans de la publicació de l’acta en els pròxims dies.

L’AMPA Edumar es una AMPA gran i singular que participa en el projecte pedagògic de l’Escola amb més de 40 anys d’història. És única a Castelldefels i fins on coneixem, única a Catalunya.

Tot i que l’AMPA sóm tots, l’estructura de treball actual es compon d’una Junta (President, Vicepresident, Tresorer i Secretari), una sèrie de Comissions i un Delegat per classe. Aquests es reuneixen una vegada al mes. Tots treballen de forma voluntària amb una dedicació de temps considerable. La gestió econòmica i del personal actual es complexa i comporta per la Junta una alta responsabilitat legal.

Balanç econòmic 2014/15

A l’Assemblea es va informar sobre el tancament econòmic del curs passat. Els resums de balanç i tancament s’inclouen a les últimes pàgines d’aquesta nota.

L’AMPA va tenir un dèficit operatiu total de 27.000€ en el curs 2014/15 per diferents factors entre els quals destaquem la falta d’eficiència en els mecanismes de control de despesa.

Els impagats acumulats fins el tancament del curs 2013/14 sumaven 29.000€. Durant aquest curs hem cobrat 9.000€ de deutes antics però s’han generat uns nou impagats de 20.000€, donant un total d’impagats en aquests moments de 40.000€.

El dèficit operatiu (27.000€) més els impagats (20.000€) menys la devolució d’un préstec que es va fer a l’Escola i que el Departament finalment ha abonat (6.400€) dona un total de 40.600€ que s’ha compensat utilitzant una part del fons de reserves de l’AMPA. Aquest fons (que ha d’existir per poder liquidar contractes en cas de dissolució) s’ha vist reduït en un 30% i per tant seguir en aquesta línia donaria per dos anys més de funcionament de l’AMPA.

Propostes de sostenibilitat i eficiència

Després de compartir la situació actual de l’AMPA i donat que la viabilitat del nostre projecte es veu en perill es va compartir com diferents persones coneixedores d’aquesta realitat es van apropar a la Junta que va agrupar-les en un equip de treball el mes de juny de 2015. 11 mares i pares van treballar durant els mesos de juny, juliol i setembre estudiant la situació actual de l’AMPA i pensant en com es podia mantenir la viabilitat econòmica de l’AMPA, millorar la gestió del personal i econòmica tot i a la vegada reforçar i millorar el bon projecte que ja tenim.

Durant l’Assemblea es va explicar com el canvi de situació econòmica, les retallades administratives, l’increment de costos i aportacions i altres factors han anat canviant la realitat del nostre dia a dia. També es va detallar la feina que comporta la gestió del personal de l’AMPA i la gestió econòmica.

L’AMPA té en aquests moments 25 persones contractades (22 monitores, 2 especialistes i una administrativa) com un equip que s’autogestiona en contacte amb la Direcció de l’Escola i a on com tota organització amb treballadors s’han donat fins i tot conflictes laborals. Actualment és una mare o un pare de la Junta qui ha de signar les contractacions i qui té una alta responsabilitat en aquest sentit.

La gestió econòmica implica ser responsables d’un volum de més de 700.000€ a l’any. Aquesta magnitud resulta en un elevadíssim quantitat de feina per l’administració de l’AMPA. D’altra banda, la gestoria contractada no ha fet bé la seva feina recentment, generant fins i tot liquidacions de nòmines incorrectes i pèrdues de temps considerables de la Junta. Per altra part el control de la despesa no és eficient cosa que ha suposat que es disparin considerablement algunes partides.

L’equip de treball ha determinat que el model de gestió de personal és millorable creant una organització amb un lideratge més fort i amb experiència en la gestió d’un equip de mida considerable com el que tenim. També està convençut de la necessitat de tenir una gestió econòmica més eficient per fer viable la continuïtat financera de l’AMPA.

Amb l’objectiu de ser més eficients, professionalitzar aquestes dues àrees i rebre assessorament pedagògic i legal, l’equip de treball va determinar després de descartar altres opcions que l’AMPA es beneficiaria d’entrar en col·col·laboració amb una entitat sense ànim de lucre experta en gestió d’AMPA’s i models educatius. Les dues Fundacions amb les quals s’han mantingut contacte son Fundesplai i Fundació Pere Tarrés. Aquestes dues fundacions tenen un ampli recorregut al nostre país i molta experiència en el camp educatiu. L’equip de treball es va reunir amb les dues entitats en diferents moments de l’estiu i les converses han avançat de forma positiva fins el dia d’avui.

Què demanem a les Fundacions?

 • Mantenir les condicions laborals del personal
 • Reforçar el projecte pedagògic
 • Disposició a seguir les pautes de l’AMPA i Direcció
 • Proporcionar formació al personal
 • Dotar d’eines a l’AMPA
 • Donar-nos un feedback continu

Què ens aporta una Fundació?

 • Professionalització, experiència, orientació i eficiència
 • La gestió del personal i la seva formació contínua
 • Gestió comptable, administrativa i d’impagats
 • Racionalització de la despesa
 • Responsabilitat i assessorament legal i jurídic

Què ens permet fer?

 • Deslligar-nos de la gestió econòmica i burocràtica
 • Tenir més presència en el projecte educatiu
 • Guanyar temps per invertir en projectes nous
 • Posar-nos al dia en noves àrees

Paral·lelament a entrar en col·laboració amb una Fundació l’equip de treball ha determinat la necessitat de crear un Consell AMPA compost pels membres de la Junta i un grup reduït de persones del Consell Escolar o d’altres que mostrin interès en participar. Aquest grup de mares i pares marcarà les línies generals d’actuació de l’AMPA, aportarà visió i pensarà com l’AMPA es pot mantenir actualitzada amb les últimes corrents que ens interessin entre tots. El Consell AMPA també vol somniar en allò que, tot i que a priori sembla impossible dintre del context d’escola pública en la que els recursos estan limitats, l’i·lusió i ganes de treballar de les famílies pot arribar a aconseguir!

El Consell AMPA estarà en contacte amb la Fundació indicant a aquesta les pautes d’actuació i les necessitats en cada moment de l’AMPA. També estarà en contacte amb l’Escola com fins ara estava només la Junta.

A la vegada s’incorporarà un responsable de personal que gestionarà l’equip de persones contractades per l’AMPA i mantindrà un vincle directe amb la Direcció de l’Escola i la Cap d’Estudis per tal de coordinar el projecte pedagògic de l’hora complementària i la feina portada a terme pels especialistes contractats per l’AMPA.

Model col·laboració AMPA - Fundació

Aquest model de funcionament es va aprovar després d’explicar diferents escenaris.

Un primer escenari en el que s’hagués intentat reduir la despesa i utilitzat el fons de reserves, sense increment de la quota que en opinió de l’equip de treball hagués portat a l’AMPA en dos anys a entrar en fallida.

En un altre escenari s’hagués mantingut la despesa actual i la gestió actual que hagués implicat un augment de quota del ordre de 10 a 15€/mes/alumne.

Finalment l’escenari aprovat va ser passar al model de col·laboració amb la Fundació descrit que l’equip ha calculat implicarà un increment de la quota d’entre 2 i 5€/alumne/ mes tot i que l’import final estarà supeditat al tancament final d’un acord amb una de les dues Fundacions.
El pressupost del curs 2015/16 es presentarà juntament amb els detalls de l’acord de col·laboració en una propera Assemblea Extraordinària.