Eleccions Consell Escolar 2016

  • Categoria de l'entrada:general

Seguint la normativa del Departament d’Ensenyament (Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; i la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics) us comuniquem que aquesta setmana s’inicia el procés per a la renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar de la Escola Edumar.

En el sector pares i mares caldrà renovar quatre membres. Podran participar en el procés electoral tots els pares i mares o tutors legals dels alumnes matriculats en  el centre, sempre que tinguin conferida la pàtria potestat i estiguin inscrits en el cens electoral del sector de famílies d’alumnes.

Per presentar-vos com a candidats o candidates demaneu informació a la secretaria de l’escola. Allà us facilitaran la documentació necessària.

El cens electoral el podreu consultar al tauler d’anuncis de l’escola (davant de secretaria). Podeu verificar les vostres dades des d’avuí dilluns 7 de novembre, fins el proper divendres, 11 de novembre.

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Calendari del procés electoral 2016

Inici del procés: a partir del dia 7 de novembre de 2016
Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016
Votacions: entre els dies 28 de novembre i 2 de desembre de 2016, ambdós inclosos
Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 22 de desembre de 2016

Més informació a la web del Departament d’Ensenyament.