Responsables

  • Laia Blasco
  • Míriam Molina
  • Mari González

L’objectiu de la comissió es millorar l’entorn i els espais exteriors relacionats amb l’escola.

Actualment la comissió está desenvolupant el projecte” El pati que volem” i el projecte “El camí escolar” mitjançant:

  • Anàlisi dels espais i els usos
  • Detecció de necessitats
  • Co-participació de tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, professors, monitors, ajuntament i famílies.
  • Ideació del projecte
  • Execució del projecte

Qualsevol membre de la comunitat educativa interessat en projectes de coperació en relació a l’entorn i en medi ambient pot contactar amb els membres de la comissió.


comissio_entorn@afaedumar.cat